ઢોકળા બનાવાની રીત dhokla banavani rit

dhokla banavani rit ghani easy che. જય શ્રી કૃષ્ણ આજે આપણે શિયાળા માટે ઢોકળા બનાવાની રીત શીખીશું .ઢોકળા આપણે જયારે પણ બનાવીયે તયારે જે ધાન આપણા ઘર ના માણસો ના ખાતા હોય તે ઉમેરીયા તો ઢોકળા મારફતે એ ધાન ઘર ના સભ્યો ને ખવડાવી શકીયે .વળી અલગ અલગ ધાન ખાઈશું તો ઇમ્મુનીટી પણ વધશે અને … Read more

Thepla Chat

Thepla chat recipe is given to us by someone who does not want to share her name and has sent this recipe by the name cute girl. This recipe is something like the use of all leftovers in a healthy dish click this link for easy sweet recipehttps://bit.ly/3T3ht99 INGREDIENTS FOR THEPLA CHAT Left out Wheat … Read more

Semolina and mixed vegetable dhokla

Normally we make dhokla from besan or special dhokla flour but today I tried with sooji accompanied with mixed vegetables..and it turned out very spongy, yummy, and very tasty. Semolina and mixed vegetable dhokla is written by Sangita Vyas. Sangita has innovated this recipe from her own experiments and knowledge of the combination of flour … Read more

Bajri Charmariya : Unique Winter Recipe

Bajri Charmariya is made by Sangita Vyas. Sangita says that she not only loves to cook food but she is interested in making variations to make the dish more healthy and presentable.This recipe she has learnt from Nipa Mistry from supersaheliya channel INGRIDIENTS 1 bowl black millet flour 1/2 bowl curd 2 tbsp chopped fenugreek … Read more

BREAD DHOKLA

Bread Dhokla by chef Kokila Shah Kokila says that that this recipe is innovated by her beloved mother.it is an instant recipe and can be cooked in 10 minutes. lets check the ingredients required. . INGREDIENTS REQUIRED 1 cup – yogurt 3/4 cup – shredded fresh coconut 1 tbsp – ginger-green chilly paste 1/2 tsp … Read more

Nylon Sev

Nylon Sev by Chef Pinal Patel Saheli Pinal Patel today brings us the authentic recipe of Nylon Sev. Pinal says that she wanted to share this authentic recipe with her friends at Super Saheliya. She says that many of us are little intimidated to make such authentic dishes and therefore today she decided to break … Read more