એવોકાડો કલાકંદ |Avacado Kalakand|healthy sweet

દૂધી નો હલવો આપણે બધા એ ખાધો જ હશે અને તેના સ્વાદ થીપણ આપણે બધા પરિચિત છે પણ એવાકાડો નો હલવો કોઈ એ ભાગ્યેજ બનાવ્યો હશે અને ચાખયો હશે . .આ રેસીપી લખનાર નું નામ છે સંગીતા વ્યાસ .સંગીતા એ પણ આ રેસીપી પોતાની સુજ્બુજ થી જ બનાવી છે અને તેવો કહે છે કે પરફેક્ટ … Read more

Sesame Peanut Coconut Sukhdi

sesame,peanut,cocnut sukhdi is a kind of unique sweet which is made very easily and belive me its one piece would be sufficient in the mornings to keep you energetic. sesame peanut coconut sukhdi recipe is written by sangita vyas .She believes making healthy recipes at home and this one is her own experiment which is … Read more